Naujienlaiškis

Naujienos2009-03-31 Dėl vartotojų sprendimo pradėti ar baigti pastatų šildymą

Baigiantis šildymo sezonui norime priminti vartotojų sprendimo pradėti ar baigti pastatų šildymą priėmimo tvarką.
Šildymo sezono pabaigą reglamentuoja teisės normos, apibrėžtos Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 13 straipsnyje (Žin., 2007, Nr.130-5259) ir naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 29, 30 ir 186 punktuose (Žin., 2009, Nr. 1-14).

Oficialią šildymo sezono pradžią ir pabaigą skelbia savivaldybės. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10oC. Primename, kad sprendimą kada pradėti ir kada baigti pastatų šildymą, teisės aktais nustatyta tvarka pasirenką patys šilumos vartotojai. Šilumos vartotojai, turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai sprendimą kada pradėti ir kada baigti pastatų šildymą, kitu laiku nei Savivaldybės paskelbta šildymo sezono pradžia ir pabaiga, priima mutatis mutandis Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba Valdytojas (Administratorius) apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą Valdytojui (Administratoriui) arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas (Administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.Atgal.