Naujienlaiškis

Metinė atskaitomybėBendrovės valdymas. Pagal UAB „Trakų energija“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (direktorius). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Bendrovės metinė atskaitomybė

už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ Šilumos tiekimo veiklos faktinių rodiklių suvestinė.
Trakų rajonas. (2012–2013 m.)

UAB „Trakų energija“ Karšto vandens tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinė.
Trakų rajonas. (2012–2013 m.)

už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ 2013/2014 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos  už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. rugsėjo 30  d.

UAB „Trakų energija“ 2014/2015 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos 

už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2016 m. rugsėjo 30  d.

UAB „Trakų energija“ 2015/2016 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos 

Audito išvada dėl UAB „Trakų energija“ 2015/2016 m. reguliavimo atskaitomybės ataskaitos

Patikslinta audito išvada dėl UAB „Trakų energija“ 2015/2016 m. reguliavimo atskaitomybės ataskaitos

už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. rugsėjo 30  d.

UAB „Trakų energija“ 2016/2017 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos 

Audito išvada dėl UAB „Trakų energija“ 2016/2017 m. reguliavimo atskaitomybės ataskaitos
ir 1, 2 ir 3 priedai, 4 priedas, 5 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas, 13 priedas, 14 priedas, 15 priedas, 16 priedas, 17 priedas.

Nešiklių sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno nešiklio vertė, kiekvieno nešiklio taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, turtui, įsipareigojimams) paskirstyti konkretus sąnaudų nešiklis yra taikomas), kiekvieno nešiklio trumpas ekonominis pagrindimas.

UAB „Trakų energija“ patvirtinimas, kad veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota Reguliavimo apskaitos sistema bei metinėje atskaitomybėje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka metodikoje nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus.

už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. rugsėjo 30  d.

UAB „Trakų energija“ 2017/2018 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos.

Audito išvada dėl UAB „Trakų energija“ 2017/2018 m. reguliavimo atskaitomybės ataskaitos1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas, 13 priedas, 14 priedas, 15 priedas, 16 priedas, 17 priedas ir patvirtinimas dėl reguliuojamos veiklos.

Nešiklių sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno nešiklio vertė, kiekvieno nešiklio taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, turtui, įsipareigojimams) paskirstyti konkretus sąnaudų nešiklis yra taikomas), kiekvieno nešiklio trumpas ekonominis pagrindimas.

už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Trakų energija“ nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. rugsėjo 30  d.

UAB „Trakų energija“ 2018/2019 m. finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos.

Audito išvada dėl UAB „Trakų energija“ 2018/2019 m. reguliavimo atskaitomybės ataskaitos ir metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką: bendroji dalis, bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita, būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita, ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, sąnaudų paskirstymo ataskaita, netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita, tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita ir patvirtinimas dėl reguliuojamos veiklos.

Nešiklių sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno nešiklio vertė, kiekvieno nešiklio taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, turtui, įsipareigojimams) paskirstyti konkretus sąnaudų nešiklis yra taikomas), kiekvieno nešiklio trumpas ekonominis pagrindimas.