Naujienlaiškis

KompensacijosMažas pajamas gaunantys UAB „Trakų energija” vartotojai gali kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo. Kompensacijos skiriamos mažas pajamas turinčioms ir Trakų rajono savivaldybėje esančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims).

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas numato, kad vartotojams kompensuojama:

 1. šildymo sezono metu išlaidų už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio (dabar 102 Eur), kai būsto naudingasis plotas bei suvartotos šilumos kiekis būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus.
 2. išlaidų už karštą vandenį dalis, viršijanti 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų, kai suvartoto karšto vandens kiekis ir šilumos kiekis cirkuliacijai ne didesni už nustatytus normatyvus.

Kompensacijos skaičiavimui taikomi normatyvai: 

 1. būsto naudingo ploto šildymui per ataskaitinį laikotarpį – vienam gyvenančiam asmeniui (pirmajam iš būste gyvenančių šeimos narių) – 38 m², kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 m²
 2. karšto vandens kiekio per ataskaitinį laikotarpį – 1,5 m³ vienam žmogui.

Dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo prašome kreiptis į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių pagal savo deklaruotą ar registruotą gyvenamąją vietą.

Pažyma kompensacijai gauti išrašoma 3 mėnesiams arba ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia šeimos sudėtis ir šeimos (asmens) pajamos, tačiau ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio.

Kompensacijos dydis priklauso nuo šeimos pajamų, todėl, jei šeimos pajamos nepastovios, tai ir kompensacijos dydis gali keistis.

Savivaldybėje yra patvirtintas sąrašas dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, besikreipiantis dėl kompensacijos. Dokumentų sąrašą sudaro:

 1. asmens prašymas kompensuoti būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas.
 2. suaugusių šeimos narių asmens dokumentai (pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje, laikini piliečio pažymėjimai ir jų kopijos, socialinio draudimo pažymėjimai ir jų kopijos, vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos);
 3. dokumentai, liudijantys, kad nėra įsiskolinimų;
 4. pažymos apie pajamas (visų, gaunančių pajamas, šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos);
 5. duomenys apie būstą, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą;
 6. policijos komisariato migracijos skyriaus, tarnybos ar pasų poskyrio (deklaravimo įstaigos) pažyma apie asmenis, deklaravusius būstą kaip gyvenamąją vietą;
 7. kiti dokumentai, reikalingi kompensacijoms skirti ir apskaičiuoti.

Vartotojams, turintiems įsiskolinimus, kompensacija gali būti pritaikyta jei įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį vartotojai su tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant iki 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba jei teismas yra priteisęs padengti šį įsiskolinimą.

Verta įsidėmėti, kad tuo atveju kai skolininkas nevykdo pasirašytų įsipareigojimų 2 mėnesius iš eilės, kompensacija nebeskaičiuojama.

Jei atsitiko taip, kad jūsų šeimos pajamos nebuvo laiku pristatytos, arba tą mėnesį pajamos viršijo priskaitytą sumą, kompensacija gali būti neskirta.

Daugiau informacijos apie kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį galima rasti teisės aktuose:
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr. IX-1675 (Žin. , 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889).
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo, 2008 06 5, Nr. 538, Vilnius.
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms įstatymas, 2004-09-21 Nr. IX-2450.
 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas 2003 12 22, Nr. 03-116.
 • Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendime Nr.S1-49 “Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo” bei šio sprendimo papildymuose ar pakeitimuose

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus socialinį darbuotoją seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą. Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt ).