Naujienlaiškis

Gamtinių dujų pirkimas 2015 metamsKVIETIMAS Į SKELBIAMAS DERYBAS

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: UAB „Prienų energija“ (juridinio asmens kodas 170795677).
Adresas, telefonas, faksas: Statybininkų g. 6, LT-59131 Prienai, tel. (+370 319) 60219; faks. (+370 319) 60235; Informacija teikiama tel. (+370 319) 60219.
Internetinės svetainės adresas: www.e-vac.lt/prienai/lt/viesieji-pirkimai.
Elektroninio pašto adresas: info-pe@e-energija.lt.
Įgaliotas asmuo: Rima Lekavičienė, Statybininkų g. 6, Prienai, Tel. (8 319) 60219, Faks. (8 319) 60235, el.paštas r.lekaviciene@e-energija.lt.

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS: Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.

PAGRINDINĖ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKLOS SRITIS AR SRITYS: Šilumos gamyba ir tiekimas.

AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA YRA ĮGALIOTA ATLIKTI PIRKIMĄ: Ne.

PIRKIMO PAVADINIMAS:
Gamtinių dujų pirkimas UAB „Prienų energija“ katilinėms 2015 metams.

PIRKIMO OBJEKTAS
Energijos ar kuro rūšis: Gamtinės dujos.
Numatomas kuro kiekis: 2015 metams preliminarus reikalingų Gamtinių dujų kiekis – 5200 MWh Prienų ir Trakų rajonų katilinėms.
Pristatymo adresas: Pristatymo vieta ir sąlygos nurodytos Pirkimo dokumentuose.
Reikalaujamas gamtinių dujų tiekimo terminas: 2015 m. sausio 15 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.

PIRKIMO PROCEDŪROS:
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios kainos.

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA:
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentus galima gauti iki - 2015-01-09 d. 10:15 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Dokumentai išduodami nemokamai pateikus prašymą Rimai Lekavičienė, Faks. (8 319) 60235, el.paštas r.lekaviciene@e-energija.lt.
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas: 2015-01-09 d. 10:15 val. (Lietuvos Respublikos laiku).
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių kalba.
Pirkimų komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data, laikas ir vieta:
2015-01-09 d. 10:30 val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu: Jogailos g. 4, Vilnius, A korpusas, 8 aukštas.
Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtinta „ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TVARKA“.

Kvietimo į skelbiamas derybas dėl gamtinių dujų pirkimo UAB „Prienų energija“ katilinėms 2015 metams sąlygos.

Paskelbtose  „Papildomo gamtinių dujų kiekio pirkimas UAB „Prienų energija“ katilinėms 2015 metais“ pirkimo sąlygose įsivėlė techninė klaida.  45 punkte turi būti:
45. Vokai su pirminiais tiekėjų pasiūlymais deryboms bus atplėšiami Komisijos posėdyje – 2015 m. sausio 9 d. 10 val. 15 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

2015-01-05 buvo gautas paklausimas iš suinteresuoto tiekėjo.

Klausimas:
Derybų 1 priede (pasiūlymo formoje) yra nurodyta pateikti Gamtinių dujų techniniai rodiklius ir rodiklių reikšmės. Kokius rodiklius pateikti?

Atsakymas:
Atsižvelgiant į tiekėjų paklausimus dėl derybų 1 priede (pasiūlymo formoje) prašomų pateikti Gamtinių dujų techninių rodiklių ir rodiklių reikšmių, informuojame, kad
- jei tiekėjas siūlo Derybų sąlygose 10.2. punkte nustatytus reikalavimus atitinkančias gamtines dujas,  vietoje lentelės tiekėjas nurodo „Šiuo patvirtiname, jog mūsų siūlomos gamtinės dujos visiškai atitinka Derybų dokumentuose nustatytus techninius, kokybės ir kt. reikalavimus“.
- jei tiekėjas siūlo Derybų sąlygose 10.2. punkte nustatytus reikalavimus neatitinkančias gamtines dujas,  privaloma pildyti lentelę ir pateikti informaciją apie neatitikimą, konkrečiai nurodant, kokie reikalavimai (rodikliai ir (ar) parametrai) neatitinka nustatytųjų.
2015-01-05 Įsigyjančioji organizacija gavo tiekėjo prašymą tikslinti sąlygas jas pakeičiant:
 
10.1 p. prašome keisti sakiniu „Įsigyjančioji organizacija pasilieka teisę iki 30 procentų didinti nurodytą preliminarų papildomai perkamų gamtinių dujų kiekį, atsižvelgiant į faktinius Įsigyjančios organizacijos poreikius, suderinus su Dujų įmone.“
78. p. prašome keisti sakiniu „Pageidaujama apmokėjimo data -14-oji poataskaitinio mėnesio diena.“
79. p. prašome keisti sakiniu „Pageidaujama, kad sutartyje būtų nustatyti ne didesni nei 0,04 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.“
 
Atsakymas:
Įsigyjančioji organizacija, vadovaudamasi Derybų sąlygų 39 punktu, atsako į tiekėjo prašymą patikslinti Derybų sąlygas ir nurodo:
1. Derybų sąlygų 10.1 p. keičiamas išdėstant taip: „Įsigyjančioji organizacija pasilieka teisę iki 30 procentų didinti nurodytą preliminarų papildomai perkamų gamtinių dujų kiekį, atsižvelgiant į faktinius Įsigyjančios organizacijos poreikius, suderinus su Dujų įmone.“
2. 78 bei 79 punktai paliekami be pakeitimų atsižvelgiant į tai, kad derantis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir kitų būsimos pirkimo sutarties sąlygų tiekėjai galės siūlyti savo būsimosios sutarties sąlygas.

Šis pranešimas siunčiamas paklausimą pateikusiam tiekėjui bei papildomai skelbiamas pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu.

Ataskaita įsigyjančiosios organizacijos vadovui.

Pasirašęs asmuo: UAB „Prienų energija“ įgaliotas asmuo Nelija Skindarienė

Data: 2014-12-23.