Kainų dedamosiosBendrovės paslaugų kainos nustatomos laikantis apskaitos atskyrimo principų numatytų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų metodikoje. Tai reiškia, kad bendrovės pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai tvarkomi atskirai pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški verslo subjektai. Apskaitos atskyrimo principai išdėstyti bendrovės patvirtintame Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos apraše (toliau – RAS) – bendrovės apskaitos sistemoje, suformuotoje ir naudojamoje kainų reguliavimo tikslais. RAS netaikoma organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

 Šilumos bazinė kaina – tai ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, kuri savo ruožtu  parengta pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus. Šilumos bazinė kaina nustatoma trijų metų laikotarpiui ir naudojama kiekvieno mėnesio šilumos kainoms apskaičiuoti. 

UAB „Prienų energija“ Prienų rajono šilumos  bazinės  kainos dedamosios patvirtintos 2013 m. gegužės 3 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarąjai akcinei bendrovei „Prienų energija“.

Karšto vandens kainos dedamosios – pastovioji ir kintamoji dedamosios, kurias, vadovaujantis karšto vandens kainų nustaymo metodika, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija arba Savivaldybės taryba. Karšto vandens kainos dedamosios nustatomos vieneriems metams ir naudojamos kiekvieno mėnesio karšto vandens kainoms apskaičiuoti. 

UAB „Prienų energija“ karšto vandens kainos dedamosios patvirtintos 2015 m. birželio 18 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-370 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – tai mokestis, mokamas už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimą, patikros organizavimą. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį  veiklos plano vykdymo laikotarpiui nustato savivaldybės taryba.

UAB „Prienų energija“ taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-104 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo“.