Naujienlaiškis

Vartotojo vadovasŠilumos paskirstymo metodai

Jei šiluma tiekiama į individualų namą, nekyla problemų, kaip nustatyti sunaudotą šilumos kiekį. Mokestis už šilumą apskaičiuojamas pagal apskaitos prietaiso rodmenis.

Tačiau, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, tiksliai nustatyti, kiek koks vartotojas sunaudojo šiluminės energijos neįmanoma, nes šiluma migruoja per vidines pertvaras, atskiri butai ir patalpos sunaudoja skirtingus šilumos kiekius ir pan.

Tokiu atveju visas pastate suvartotas šilumos kiekis išdalinamas visiems vartotojams remiantis vienu iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų arba vartotojai pasiūlytu ir pateiktu Komisijai suderinti savo parengtu šilumos paskirstymo metodu.

Kiekvienas metodas yra skirtas tam tikram pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipui bei įrengtiems šilumos paskirstymui naudojamiems apskaitos prietaisams.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų metodų.

Balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr.1

Gali būti taikomas, kai pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, atskirai matuojantys šilumos kiekį, suvartotą šildymui, ir šilumos kiekį, suvartotą šaltam vandeniui pašildyti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

Šiluma išdalinama pagal butų naudingą plotą, o karštas vanduo pagal butuose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal karšto vandens suvartojimo normas.

Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

Metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2

Gali būti taikomas, kai pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį.

Visų vartotojų suvartota šiluma pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio skaitiklio išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos kiekių sumą, butams padalinant pagal naudingąjį plotą.

Paskirstymo metodas Nr. 3

Gali būti taikomas naujos statybos namuose, kai pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais šildymui bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais.

Šilumos kiekis vandens pašildymui nustatomas suvartotą vandens kiekį padauginus iš vandens pašildymo normos ir sumuojant šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai palaikyti. Likęs šilumos kiekis padalinamas bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

Paskirstymo metodas Nr. 4

Gali būti taikomas visuose namuose, kur šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais. Šis metodas taikomas didžiajai daliai centralizuoto šildymo vartotojų, kurių butuose nėra individualios apskaitos.

Pastate suvartotas šilumos kiekis pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstomas patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

Butuose ir patalpose suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal butuose ar laiptinėse įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal karšto vandens suvartojimo normas.

Šilumos kiekis vandens pašildymui nustatomas suvartotą vandens kiekį padauginus iš vandens pašildymo normos ir sumuojant šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai palaikyti.

Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalinimas pagal butų naudingą plotą.

Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), metodas Nr. 4 taikomas kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6

Gali būti taikomas, kai pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o visuose butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai.

Šiluma šildymui apskaičiuojama proporcingai pagal vartotojui tenkančių daliklių rodmenų dalį.

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7

Gali būti taikomas, kai pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir šilumos sąnaudos šalto geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti nustatomas iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai. Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), metodas Nr. 7 taikomas kartu su metodu Nr. 5.

Visus šilumos paskirstymo metodus galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje adresu http://www.regula.lt/lt/teises-aktai/metodikos/Atgal.