Kainų dedamosiosBendrovės paslaugų kainos nustatomos laikantis apskaitos atskyrimo principų, numatytų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų metodikoje. Tai reiškia, kad bendrovės pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai tvarkomi atskirai pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški verslo subjektai. Apskaitos atskyrimo principai išdėstyti bendrovės patvirtintame Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos apraše (toliau – RAS) – bendrovės apskaitos sistemoje, suformuotoje ir naudojamoje kainų reguliavimo tikslais. RAS netaikoma organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Šilumos bazinė kaina – tai ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, kuri savo ruožtu  parengta pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus. Šilumos bazinė kaina nustatoma trijų metų laikotarpiui ir naudojama kiekvieno mėnesio šilumos kainoms apskaičiuoti.

UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamosios nustatytos 2017 birželio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-130(E) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės šilumos kainų dedamųjų galiojimo metams“.

UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiuotos 2018 lapkričio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-220 „Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“.

 

Karšto vandens kainos dedamosios – pastovioji ir kintamoji dedamosios, kurias, vadovaujantis karšto vandens kainų nustatymo metodika, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija arba Savivaldybės taryba. Karšto vandens kainos dedamosios nustatomos vieneriems metams ir naudojamos kiekvieno mėnesio karšto vandens kainoms apskaičiuoti. 

UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainos dedamosios nustatytos 2018 m. spalio 25 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03E-355 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – tai mokestis, mokamas už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimą, patikros organizavimą. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį  veiklos plano vykdymo laikotarpiui nustato savivaldybės taryba.

UAB „Akmenės energija“ taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis,  patvirtintas 2016 m. birželio 30 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T-137(E) „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo“, įsigaliojo nuo 2016 m. rugpjūčio 1 dienos. 

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus nustato savivaldybių tarybos vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-34 (Žin., 2009, Nr. 39-1506; 2011, Nr. 154-7346) patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5 ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-177(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) maksimalių tarifų nustatymo“ papildymo“ 1 punkto pakeitimo“.

 

Informacija apie kainas ir jų dedamąsias talpinama taip pat ir Akmenės rajono savivaldybės puslapyje.