Naujienlaiškis

DUKKODĖL TIEKĖJAS KEIČIA BUTUOSE ĮRENGTUS KARŠTO VANDENS SKAITIKLIUS?

Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnis nustato, kad vartotojai daugiabučiuose namuose patys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (t.y. susirinkime arba balsuodami paštu) pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją bei sudaro su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.
Jei vartotojai nėra pasirinkę nei karšto vandens tiekėjo, nei apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, įstatymas įpareigoja šilumos tiekėją vykdyti karšto vandens tiekėjo pareigas. Įstatymo 15 ir 16 straipsniai nustato, kad vartotojų pasirinktas arba įstatymu paskirtas karšto vandens tiekėjas privalo įrengti vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus (skaitiklius), prižiūrėti juos, užtikrinti jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoti jų metrologines patikras.

KAIP KEIČIAMI SKAITIKLIAI?

Įstatymai nenustato reikalavimo, kad Karšto vandens tiekėjo įrengiami skaitikliai turi būti kas kartą nauji. Pagrindinis nustatytas reikalavimas Karšto vandens tiekėjo įrengiamiems skaitikliams – jie turi būti veikiantys ir metrologiškai patikrinti. Todėl, nustatytu periodiškumu visi skaitikliai išmontuojami iš tų vietų, kuriose buvo įrengti ir vežami metrologinei patikrai, o į jų vietą iš karto sumontuojami kiti nauji ar nenauji, tačiau metrologiškai jau patikrinti skaitikliai. Tuomet užfiksuojama, nuo kokių rodmenų bus toliau skaičiuojamas vandens suvartojimas. Atlikus metrologinį patikrinimą skaitiklio rodmenys neanuliuojami iki 0, todėl vartotojams montuojamuose skaitikliuose po metrologinės patikros suvartoto vandens kiekis pradedamas skaičiuoti ne nuo 0 o nuo to skaičiaus, kuris yra montuojame skaitiklyje. Neveikiantys ar po metrologinės patikros netinkamais pripažinti skaitikliai sunaikinami ir vartotojų patalpose nemontuojami.

KAIP DAŽNAI TURI BŪTI KEIČIAMAS IR PATIKRINAMAS SKAITIKLIS?

Karšto vandens skaitiklių patikros terminai nustatomi Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu. Pagal šiuo metu galiojantį Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose iki 2017 m. rugsėjo 26 d. įrengtų karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 6 metai, nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. iki 2018 m. gegužės 8 d. – 4 metai, o nuo 2018 m. gegužės 9 d. ir vėliau – 6 metai.

Vis tik kilus įtarimui, kad skaitiklis sugedo, vartotojai turi teisę reikalauti, kad būtų atlikta neeilinė metrologinė apskaitos prietaiso patikra. Visais atvejais, kai nustatoma, kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti, atliktą skaitiklio patikrą apmoka karšto vandens tiekėjas. Tačiau, jeigu vartotojo prašymu atliktos neplaninės karšto vandens skaitiklio patikros metu nustatoma, kad skaitiklis atitinka nustatytus reikalavimus, sąskaitą už neeilinę metrologinę patikrą turės apmokėti vartotojas (Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų 18 punktas).
Prašymą atlikti neplaninę metrologinę patikrą karšto vandens vartotojas turi pateikti raštu bendrovės Direktoriui. Vartotojas ar jo atstovas taip pat turi teisę dalyvauti vykdant neplaninę metrologinę apskaitos prietaiso patikrą ir tikrinimo metu reikšti pretenzijas, pastabas, pateikti paaiškinimus. Baigus tikrinimą, pretenzijos nebebus priimamos.

AR TURIU MOKĖTI UŽ SUGEDUSĮ SKAITIKLĮ?

Šilumos tiekėjų ir vartotojų pareigas ir atsakomybę nustato energetikos ministro patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurių 177.3 punkte nustatyta, kad už karšto vandens skaitiklių ir kitų karšto vandens sistemos dalių bei plombų apsaugą atsako patalpų, kuriuose jie įrengti, savininkai, t.y. vartotojai. O 178 p. nurodyta, kad karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar išardymas be karšto vandens tiekėjo sutikimo, savavališkas karšto vandens apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitoks karšto vandens apskaitos prietaisų ar karšto vandens apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas karšto vandens ėmimo įrenginių prijungimas prie karšto vandens tiekėjo tinklo yra Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimas ir už juos atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Kadangi karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet buto ir kitų patalpų savininko patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių apsaugą privalo užtikrinti patalpų savininkas, todėl sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atvejais, karšto vandens skaitiklių įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis Lietuvos Respublikos civilinis kodekse nustatyta tvarka (188 taisyklių punktas).
Aukščiau nurodyta atsakomybė netaikoma, jei skaitiklio gedimas atsirado ne dėl vartotojo kaltės ir jei vartotojas, pastebėjęs gedimą, nedelsdamas pranešė apie gedimą.

KODĖL NETINKAMAS VARTOTOJO NUOSAVAS SKAITIKLIS?

Vartotojui nuosavybės teise priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi Vadovaujantis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 174 punktu, turi būti perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn.
Nepavykus susitarti dėl skaitiklio pardavimo, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti papildomą (savo) karšto vandens skaitiklį (Taisyklių 175 punktas). Tiekėjo karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje ir tik jo rodmenys naudojami apskaitoje.
Teisės aktai draudžia naudoti apskaitai karšto vandens skaitiklio rodmenis, jeigu karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas (taisyklių 185 p.).

KAIP MŪSŲ NAMAS GALI PASIKEISTI APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDĄ (ATSISAKYTI CENTRALIZUOTAI TIEKIAMO KARŠTO VANDENS)?

Vartotojai, pageidaujantys pakeisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir atjungti savo karšto vandens įrenginius nuo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo tinklų, privalo priimti sprendimą civiliniame kodekse nustatyta tvarka, t. y. privalo gauti kitų pastato butų bei kitų patalpų savininkų sutikimą.
Apie priimtą sprendimą pastato valdytojas privalo informuoti savivaldybės instituciją ir esamą karšto vandens tiekėją. Kartu valdytojas, vadovaudamasis techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, privalo nurodyti, ar atsijungimas nepažeis kitų pastatų savininkų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie jūsų pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, teisių ar teisėtų interesų. Jeigu dėl atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, prašymą privaloma suderinti su jais (gauti jų sutikimą).
Jeigu nepažeidžiamos kitų vartotojų teisės, karšto vandens tiekėjas, gavęs valdytojo prašymą nutraukti karšto vandens tiekimo sutartį, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutraukia karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį ir nutraukia karšto vandens tiekimą. Pastato karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir karšto vandens tiekėjo įgaliotam atstovui. Baigus pastato karšto vandens įrenginių atjungimo darbus, dalyvaujantys asmenys surašo karšto vandens tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą.
Visi su karšto vandens įrenginių atjungimu susiję projektavimo, įrengimo ir kiti darbai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus ir apmokami suinteresuoto vartotojo lėšomis.
Pastaba: Valdytojas – tai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

KAIP ATSISAKYTI GYVATUKO?

Karšto vandens cirkuliacinės sistemos atjungimo darbams, kai atjungiama (pertvarkoma) tik dalis pastato karšto vandens sistemos (butas arba keli), taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir keičiant patalpų šildymo būdą.
Vartotojas (–ai), norintis pertvarkyti karšto vandens cirkuliacinę sistemą, privalo turėti:

 1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų civiliniame kodekse nustatyta tvarka priimtą sprendimą (pritarimą) ir pavedimą valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą;
 2. valdytojo raštišką sutikimą – pažymą, grindžiamą techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pertvarkytos sistemos bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;
 3. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;
 4. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, įsipareigojimą pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį į sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;
 5. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;
 6. valdytojo rašytinį pritarimą projekto (aprašo) sprendiniams;
 7. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko), kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa, savininkų rašytinius pritarimus projekto (aprašo) sprendiniams.

Aukščiau išvardinti dokumentai turi būti pateikti savivaldybės institucijai kartu su prašymu išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui.
Gavus rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), pastato savininkas arba valdytojas pateikia kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas ir atlieka kitus su vandens įrenginių pertvarkymu susijusius projektavimo, įrengimo ir kitus darbus. Visi su karšto vandens įrenginių pertvarkymu susiję projektavimo, įrengimo ir kiti darbai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus ir apmokami projektu suinteresuotų patalpų savininkų lėšomis.

Atsakymai parengti vadovaujantis:

 1. nuo 2012–11–15 dienos galiojančia Šilumos ūkio įstatymo redakcija;
 2. nuo 2012–09–27 dienos galiojančia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių redakcija;
 3. nuo 2012–09–27 dienos galiojančia Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų redakcija;
 4. nuo 2012–10–01 galiojančiu Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašu.